Disclaimer:

- Website

MiVu (Kamer van Koophandel: 24376709), hierna te noemen MiVu, verleent u hierbij toegang tot www.mivu.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. MiVu behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op www.mivu.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van MiVu.

MiVu spant zich in om de inhoud van www.mivu.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.mivu.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van MiVu. In het bijzonder zijn alle prijzen op www.mivu.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op www.mivu.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan MiVu nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij MiVu. Kopieren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van MiVu, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

- Email

E-mailberichten van MiVu en enige bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk of anderszins wettelijk beschermd. De in e-mailberichten van MiVu vattende opvattingen of meningen zijn uitsluitende die van de schrijver en niet per definitie die van MiVu. Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u het betreffende bericht en enige bijlage(n) daarbij aan de afzender terug te sturen en alle kopieren te wissen en te vernietigen. MiVu is niet aansprakelijk voor virussen in e-mailberichten en/ of enige bijlagen. MiVu kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/ of in verband met de gevolgen van en/ of schade ontstaan door het onjuist, onvolledig en/ of niet tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van e-mailberichten.

- Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.